Norite tuoktis bažnyčioje?

2012 kovas

Didingos galybės dvasia, vargonų muzika, daug svečių ir nenusakomas jaudulys širdyje – tokia santuoka yra bažnyčioje. Ji vilioja daugumą porų, norinčių įteisinti savo santykius ne tik prieš save, Dievą, bet ir prieš gerbtinus tėvus, tuo labiau jei jie yra tikintys. Vestuvių ceremonija čia visuomet  yra pakilesnė, todėl poros dažniausiai nori apsikeisti žiedais būtent bažnyčioje.

Nesusidūrus nenumanome kiek tai kainuoja laiko, vidinės įtampos, nes pasirodo tuoktis bažnyčioje yra sudėtingiau nei Civilinės metrikacijos skyriuje: reikalingi įvairūs leidimai, pažymos. Bendraujant su draugais, teko girdėti pasakojimus apie tai, kaip jiems sekėsi norint tuoktis bažnyčioje ir tuomet apie tai atlikome žurnalistinį tyrimą. Pateikiame vieną istoriją:

Pirmiausia kreipėmės į Kauno Šv. Apašt. Petro ir Povilo Arkikatedros parapiją norėdami tuoktis būtent čia. Problemų jokių, tik reikės lankyti kursus, laikyti egzaminą. Nieko tokio, darbe gal mūsų abiejų darbdaviai bus supratingi ir suderinsime darbo bei pasiruošimo vestuvėms reikalus atostogų sąskaita.

Katedros atstovas paaiškino mums, kad norint tuoktis čia, Kauno arkikatedroje, reikia turėti leidimą iš savo parapijos klebono.

Norint gauti leidimą iš savo parapijos:

Kadangi abu esame deklaruoti skirtingose vietose, tai važiuojam kiekvienas atskirai į skirtingas parapijas.

Vieną leidimą dėl santuokos kitoje bažnyčioje gavome greitai – Kauno Šventosios Dvasios (Šilainių) parapija išdavė ją be jokių problemų. Bet nuvykus į Dainavos Gerojo Ganytojo parapiją, buvo kiek kitaip. Raštinės darbuotoja paprašė gyvenamosios vietos deklaracijos pažymos.

Važiuoju į seniūniją. Išsiėmus gyvenamosios vietos deklaracijos pažymą, važiuoju su ja atgal į Dainavos Gerojo Ganytojo parapiją, tuomet sužinau, kad mano krikšto liudijimas netinka. Tiek metų pagarbiai gulėjęs šalia kitų svarbių dokumentų ir netinka?! Išdavimo data yra, vieta – Kauno Vytauto Didžiojo Šv. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia, irgi nurodyta, antspaudas yra, reikalingi bažnyčios vadovų parašai yra, originalas, bet netinka

Vėl vykstu ,,pasivažinėti po Kauną“, prie Nemuno į Vytauto Didžiojo bažnyčią, išsiimu naują krikšto liudijimą ir vėl su vėjeliu atgal.

Dainavos Gerojo Ganytojo parapija pareikalavo, kad atvęžčiau dar savo antrąją pusę, o jai neturint laiko, atvežti…tik jos asmens tapatybės kortelę! Komentarų manau nereikia. Paaiškinus, kad taip nedaroma, gavau atsakymą – klausimą: o ką ar nepasitiki?

Atsisveikinus supratau, kokia reikšminga yra Dainavos Gerojo Ganytojo parapija, kiek reikalavimų. Bet nesupratau svarbiausio – tuoktis juk norime Katedroje, o iš Dainavos Gerojo Ganytojo parapijos reikėjo tik leidimo tuoktis kitoje bažnyčioje. Taip pat buvo paaukota standartinė 10 Lt. auka, kurios pasirodo neužteko, nes raštininkė pageidavo didesnės aukos, toks bažnyčios tarnautojų elgesys tikrai nepakelė nuotaikos.

Nėra lengvas kelias norint susituokti bažnyčioje, teks dar lankyti kursus 12 pamokų po 1,30 val., taip pat laikyti egzaminus ir išmokti katekizmą kaip 2×2, na ir tada džiaugsminga vestuvių ceremonija bažnyčioje J.

Dainavos Gerojo Ganytojo parapija, citata:

,,Pirmumas visada turi būti teikiamas sielovadai ir sąmoningam Santuokos sakramento priėmimui.

Leidimui gauti, abu sužadėtiniai pateikia šiuos dokumentus:

Šeimos kortelė (besikreipiantysis turi gyventi parapijos teritorijoje ir būti deklaravęs savo priklausymą parapijos katalikų bendruomenei. Kortelė gaunama parapijos raštinėje. Užpildyta kortelė yra saugoma parapijos archyve);

Sužadėtinių asmens dokumentai;

Krikšto liudijimai (išduoti krikšto parapijos, ne anksčiau kaip prieš 6 mėn.)

Katalikas yra laikomas tos parapijos parapijiečiu, kurioje turi buveinę arba laikinąją buveinę. Laikinoji buveinė įgyjama apsistojus kokios nors parapijos teritorijoje ir ketinant ten pasilikti tris mėnesius arba išgyvenus toje vietoje pilnus tris mėnesius.

Už pažymos paruošimą yra prašoma 10 Lt auka, taip pat, remiantis penktuoju Bažnyčios įsakymu ir parapijos tikinčiųjų susirinkimo metu padarytu nutarimu – kviečiama prisidėti prie bažnyčios išlaikymo kasmetine auka.

Auka yra įteikiama parapijos raštinėje.

Leidimas tuoktis už parapijos ribų:

Vadovaujantis Lietuvos Vyskupų Konferencijos nutarimu, jungtuvės laiminamos savo parapijoje, kur bent vienas iš besituokiančiųjų turi nuolatinę ar laikiną gyvenamąją vietą (žr.Kauno arkivyskupijos II Sidono nutarimą §1003). Jei santuoka laiminama vieno iš sužadėtinių parapijoje, leidimo tuoktis už parapijos ribų nereikia. Santuoka gali būti laiminama ir kitoje parapijoje ar bažnyčioje, tačiau tos parapijos klebonas ar bažnyčios rektorius privalo turėti parapijų, kurioms priklauso sužadėtiniai, klebonų raštišką leidimą. Ypatingais atvejais, atsižvelgiant į pastoracinius motyvus, savo Ordinaro ar klebono leidimu santuoka gali būti laiminama ir kitoje parapijoje ar vyskupijoje. Šis leidimas turi būti pateikiamas raštu (žr. ten pat, nutarimas §1004). Savasis klebonas išrašo leidimą tuoktis kitoje parapijoje tik rūpestingai ištyręs sužadėtuvių laisvą būklę ir nustatęs, kad nėra kitų kanoninių kliūčių (žr. ten pat, nutarimas §1005).

Kai yra pakankamas pagrindas, sužadėtinių prašymu parapijos klebonas išduoda leidimą jiems tuoktis už parapijos ribų. Pakankamu pagrindu rengtis santuokai ir tuoktis už parapijos ribų laikomas rimtas ir motyvuotas sužadėtinių apsisprendimas tuoktis pasirinktoje bažnyčioje.“